top of page

ADVANCED CHARACTER
COURSE

05a_edited.jpg
lowbanner.png

General Intruction

 • The most advanced course of CGCRY Studio, suitable for those who have  02 years of experience or have completed the center's Basic Realistic Course.

 • The Advanced Character Design Course makes ONLY highly detailed REALISTIC products .

 • Requires proficient use of software including: Zbrush, Max/Maya/Blender, Substance Painter, Xgen, Vray.​

 • Course content: Students will be able to choose a concept of their own accord and be guided in detail by the instructor on the steps of 3D rendering according to that concept, with full weapons, poses and composites, until the product is complete. .

 • In addition, before starting to work, students will have the option to show their products with Marmoset Toolbag or Vray. To match my personal goal of making games or movies

 • The Advanced design key is an OFFLINE/ONLINE lock.

  • Course duration: 48 lessons.

  • January : Build highpoly.

  • February : retopo, UV, baking, texture, render

  • March : Hairdo, final check, final render, composite. End.

  • Tip: The teaching staff supports even outside of class hours, students should take advantage of homework and Q&A whenever they have time to optimize the support from the center.

 • Students will be given a lot of materials to serve the design of other products later.

 • And many other offers only for the Advanced Course.

 • Thank you for your interest. Have a nice and energetic day!

( Video giới thiệu khóa thiết kế nhân vật Knight)

( Video hướng dẫn sử dụng bộ resource của nhân vật Knight)

Giới thiệu chung

 • Khóa học cao cấp nhất của CGCRY Studio, phù hợp với những bạn có trên 02 năm kinh nghiệm hoặc đã hoàn thành Khóa Realistic cơ bản của trung tâm.

 • Khóa Thiết Kế Nhân Vật Nâng cao CHỈ làm các sản phẩm REALISTIC với độ chi tiết cao .

 • Yêu cầu sử dụng thành thạo các phần mềm gồm : Zbrush, Max/Maya/Blender, Substance Painter, Xgen, Vray.

 • Nội dung khóa học : Học viên sẽ được lựa chọn một concept theo ý mình và được giảng viên hướng dẫn chi tiết các bước dựng 3D theo concept đó, với đầy đủ vũ khí, pose dáng và composite, cho đến khi sản phẩm hoàn thiện.

 • Ngoài ra trước khi bắt tay làm bài, học viên sẽ được tùy chọn show sản phẩm của mình bằng Marmoset Toolbag hoặc Vray. Để phù hợp với mục tiêu cá nhân là làm game hay phim

 • Khóa thiết kế Nâng cao là khóa OFFLINE/ONLINE.

  • Thời lượng khóa học : 48 buổi học. 

  • tháng 1 : Dựng highpoly.

  • tháng 2 : retopo, UV, baking, texture, render

  • tháng 3 : Làm tóc, final check, final render, composite. Kết thúc.

  • Tip: Đội ngũ giảng viên hỗ trợ kể cả ngoài giờ học, học viên nên tận dụng làm bài và hỏi đáp bất cứ khi nào có thời gian để tối ưu sự hỗ trợ từ trung tâm.

 • Học phí : Liên hệ trung tâm  > Tại đây < 

 • Học viên sẽ được tặng rất nhiều tài liệu để phục vụ việc thiết kế ra các sản phẩm khác sau này.

 • Và rất nhiều các ưu đãi khác chỉ dành riêng cho Khóa Nâng Cao.

 • Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chúc bạn một ngày vui vẻ và đầy năng lượng !

bottom of page